Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Університету, який здійснює функції організації, планування та контролю навчально-методичної роботи, проведення навчальних, виробничих, педагогічних практик студентів, стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, роботи  Екзаменаційних комісій, укладення договорів зі студентами, які навчаються на умовах компенсації витрат на навчання, видачу дипломів випускникам Університету, раціональне використання аудиторного фонду.

Відділ відповідає за підготовку та надання інформації до Міністерства освіти і науки України та інших організацій, працює у тісній взаємодії з ректоратом, деканатами, кафедрами, іншими підрозділами Університету.

У процесі входження України до єдиного Європейського та світового освітнього простору зусилля працівників навчально-методичного відділу спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців і забезпечення конкурентної спроможності випускників Університету. З цією метою розроблено Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка, на кафедрах створено навчально-методичні комплекси дисциплін, у освітній процес запроваджуються нові технології навчання, на факультетах створено 40 комп’ютерних класів, які мають вихід у мережу Internet.